Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Последвайте ни и на:

Политика на ползване и общи условия на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА  НА  СУПЕР ПРИНТ
I. Общи разпоредби
 
Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта и мобилното приложение на Супер Принт ООД (наричано по-долу само "Супер Принт"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Супер Принт ООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта и мобилното приложение за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта или мобилното приложение и Супер Принт. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата/мобилното приложение, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта и мобилното приложение на Супер Принт ООД.
 
Потребителите получават правото да използват услугите на сайта и мобилното приложение, наричани занапред в този документ и само "сайта" или "приложението", единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форума на Супер Принт. Супер Принт не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.
 
II. Основни понятия
 
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
 
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на Супер Принт.
 
"УСЛУГА/и" на сайта включват:
 
- достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на сайта/приложението;
 
- участие във форума на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;
 
- получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта/приложението.
 
"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Супер Принт  се намира в договорни отношения и от името на което Супер Принт има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта/приложението, които са дали съгласието си за това.
 
"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
 
"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.
 
III. Авторски права
 
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта/приложението са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 
2. Creative commons. Част от материалите на сайта/приложението могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.
 
IV. Поверителност
 
Супер Принт е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете и приложенията ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.
 
Супер Принт може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта/приложението на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.
Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрацията си или чрез промяна на настройките в профила си.
 
Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайтовете и приложенията, Декларацията за поверителност или Правилата за ползване на форумите.
 
V. Органичаване на отговорността
 
Супер Принт  прави всичко възможно за да поддържа на сайта и приложенията си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Супер Принт не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт/приложение. Цялата информация на сайта/приложението се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Супер Принт  полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 
Супер Принт  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт/приложение.
 
Супер Принт не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт/приложение съдържа препратки.
 
Супер Принт  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта/приложението.
 
VI.  Промени
 
Супер Принт ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта/приложението, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
 
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
 
Настоящите Общи условия са приети с решение  и влизат в сила считано от 20.09.2020 г.